+421 (0) 55/333 7812  | vakert@vakert.sk

SK EN

Warning: Declaration of _Galeria_Img::fetch($cnt) should be compatible with E_Image::fetch($mod, $cnt) in /www/vakert.sk/www/app/m.galeria_img.php on line 3

 

 

 

 

Vedenie účtovnívta.

Správa IT.

VITAJTE NA STRÁNKE    VAKERT.SK   

Služby

Ekonomické a účtovné služby

 • komplexné vedenie účtovnej evidencie pre fyzické a právnické osoby

 • evidencia a spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

 • prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov

 • evidencia majetku spoločnosti

 • spracovanie ročnej účtovnej závierky, zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát)

 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

 • spracovanie štatistických výkazov

 

Jednoduché účtovníctvo:

Peňažný denník

Peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu) a výdavky neovplyvňujúce základ dane (napr. nákup hmotného investičného majetku, výber hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta (teda podľa toho, či je registrovaný ako mesačný alebo kvartálny platiteľ DPH – daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH ak jeho obrat za posledných po sebe idúcich 12 mesiacov dosiahol výšku 49790 €, najneskôr do 20-teho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu. Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol obrat do výšky 331 939 €, môže byť kvartálnym platiteľom DPH, ak vyšší stáva sa mesačným platiteľom DPH.

 

Podvojné účtovníctvo:

Vedenie hlavnej knihy

V hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

Účtovný denník

V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

Kniha vyšlých a odoslaných faktúr

V týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

Saldokonto

Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

Ročná účtovná závierka a uzávierka

Ročná účtovná závierka a uzávierka zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke. Našim klientom rovnako zasielame fotokópiu ročnej účtovnej závierky a uzávierky do Obchodného registra SR.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

 

Mzdy a personálne služby

 • vedenie mzdovej agendy

 • vypočítame mzdy, vypracujeme mzdové hlásenia, mzdové a evidenčné listy, výplatné listiny, výplatné pásky

 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestancov

 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely

 • spracovanie interných mzdových predpisov

 • spracovanie výplatných pások zamestancov

 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd

 • príprava prevodných príkazov

 • spracujeme podklady pre výplatu nemocenských dávok, výkazy do poisťovní, podklady pre sociálnu poisťovňu, prihlášky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

 • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní

 • elektronické výkazníctvo

 • vedenie evidencie sociálneho fondu

 • spracovanie štatistických výkazov

 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

 • zápočty odpracovaných rokov

 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad

 

Hardware - Software

Ponúkame Vám kompletný servis  PC cez diagnostiku porúch a ich odstránenie, až po inštaláciu konkrétnych aplikácií a zálohovanie. 

Predaj počítačov a softvéru

 • konfigurácia nových počítačov podľa potrieb zákazníka (skladanie pc na objednávku)

 • predaj a inštalácia výpočtovej techniky a jednotlivých komponentov (procesor, pamäť, disky a iné)

 • predaj notebookov

 • predaj softvéru

 • inštalácia operačných systémov a aplikačného softvéru

Servis

 • diagnostika a opravy hardvérových závad počítačov a príslušenstva

 • diagnostika a opravy inštalácií operačných systémov

Správa počítačových sietí 

 • návrh konfigurácie hardvéru a serverového operačného systému 

 • inštalácia a správa sieťových operačných systémov

 • návrh konfigurácie sieťových prvkov (switch, router) a kabeláže

 • návrh a inštalácia pripojenia počítačov či počítačových sietí do internetu

 • konfigurácia routerov, firewallov

 • vzdialená správa pc

Ochrana pred škodlivým softvérom

 • vírusy, spyware, adware

 • návrh a inštalácia systému pre ochranu počítačov

 • odstránenie škodlivého softvéru z počítačov

 • konfigurácia antivírovej ochrany, spamových filtrov

Zálohovanie dát, údajov, databáz

 • návrh zálohovacieho systému

 • zálohovanie a obnová dát zo záloh

 • spolupracujeme so spoločnosťami ktoré obnovujú dáta z poškodených diskov

Servery

 • predaj

 • inštalácia

 • nastavenie

 • správa serverov

 • nastavenie mail serverov, súborových databázových

Referencie

Referencie doplníme čoskoro...

Novinky

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2016

Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada SR zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem ustanovenia, ktorým sa zavádza povinnosť osobitného vykazovania zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze, ak suma odpočítanej dane predstavuje 3 000 € a viac. Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Poradňa

Ak máte nejaký problém, nejakú nejasnosť kľudne nás kontaktujte nižšie cez náš kontaktný formulár. 

Ďakujeme.

Najčastejšie otázky

Externý účtovník (účtovnícka firma) nie je Váš interný zamestnanec, preto nemáte k nemu povinnosti ako k zamestnancovi a vyjde Vás v konečnom dôsledku lacnejšie. Zamestnancovi okrem hrubého platu treba platiť odvody zamestnávateľa, vytvárať rezervu na dovolenku, prvé tri dni PN, zaplatiť zastupovanie počas PN a dovolenky, odstupné, software a jeho aktualizácie, školenia, literatúru, kanceláriu, nábytok, počítač, tlačiareň, telefón, spracovanie mzdy, stravné lístky, cestovné náhrady a iné. Toto všetko už má účtovná firma zarátané vo svojej cene. Dostanete jednu faktúru za mesiac a nemusíte okolo toho papierovať. Takže ušetrí aj Váš čas.

Pri zakladaní spoločnosti je jednou z najdôležitejších súčastí tejto činnosti určenie právnej formy podnikania. V podnikateľskej praxi sa ale mnohokrát objavuje situácia, kedy sa podnikatelia z rôznych dôvodov rozhodnú typ obchodnej spoločnosti zmeniť. Proces zmeny typu obchodnej spoločnosti je opísaný v tomto článku.

Pri zmene právnej formy spoločnosti je dôležité si uvedomiť, že spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Potrebné ale je, aby so zmenou právnej formy súhlasili všetci spoločníci (ak zákon a spoločenská zmluva neurčujú inak).

Dokument týkajúci sa zmeny právnej formy spoločnosti musí obsahovať:

 1. Obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti pred vykonaním zmeny právnej formy
 2. Nové obchodné meno a novú právnu formu
 3. Podiely spoločníkov resp. výška vkladov jednotlivých spoločníkov do spoločnosti po zmene jej právnej formy
  • Pri zmene na akciovú spoločnosť je potrebné informovať o podobe, druhu, forme a menovitej hodnote akcií spoločníkov.
 4. Možný návrh spoločenskej zmluvy či stanov po zmene právnej formy
 5. Ak dochádza k zmene na r.o. resp. akciovú spoločnosť, treba určiť, kto bude štatutárnym orgánom resp. dozornou radou (v prípade zmeny na a.s. netreba určiť členov predstavenstva, ak ich podľa stanov určuje dozorná rada)

Ak mení formu s.r.o. alebo a.s., štatutárny orgán vypracuje písomnú správu, kde vysvetlí dôvody zmeny právnej formy. V lehote, ktorú stanovuje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy, musí byť táto správa predložená na základe pozvánky alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti. V prípade existencie dozornej rady, je ňou správa preskúmaná a ohodnotená.

Ak dochádza k zmene právnej formy súčasne zo zánikom účasti niektorých spoločníkov v spoločnosti, je im vyplatený vyrovnací podiel.

Pri zmene právnej formy spoločnosti nie je potrebné uzavrieť osobitnú spoločenskú zmluvu, zakladateľskú zmluvu alebo stanovy.

Ak právnu formu mení s.r.o. alebo a.s. a základné imanie po zmene právnej formy je nižšie, resp. sa žiadne nevytvára, je potrebné najmenej 30 dní pred zmenou právnej formy informovať veriteľov spoločnosti, ktorí majú pohľadávky voči podniku o budúcej zmene právnej formy.

K samotnej zmene dochádza pri zápise spoločnosti v zmenenej právnej forme do Obchodného registra.

Ak sa podnikateľ ako účtovná jednotka má možnosť rozhodnúť, akú formu účtovania používať, je dôležité vedieť výhody a nevýhody každej z nich a v čom spočíva rozdiel medzi nimi. Nedá sa všeobecne povedať, ktorá forma je výhodnejšia, pretože každému podnikateľovi môže vyhovovať niečo iné. V článku si môžete prečítať, čo sa vyžaduje pri jednotlivých formách účtovania.

Výsledok hospodárenia a základ dane

Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov sa pri jednoduchom účtovníctve počíta prostredníctvom rozdielu príjmov a výdavkov.  V podvojnom účtovníctve sa pri výpočte zohľadňujú výnosy a náklady.

Vysvetlenie: Výnos, resp. náklad predstavuje zvýšenie, resp. zníženie ekonomických úžitkov. V praxi to znamená, že náklady a výnosy nie sú reálne prijaté a vydané peniaze, ale vznikajú napr. pri vystavení faktúry. Príjem, resp. výdavok predstavuje prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov, s ktorými podnikateľ prichádza do styku buď v hotovosti alebo na bankovom účte, čiže po zaplatení faktúry.

Pri jednoduchom účtovníctve sa výsledok hospodárenia a základ dane rovnajú. Jednoduché účtovníctvo totiž podlieha daňovým zákonom a už počas účtovného obdobia sa príjmy a výdavky podnikateľa delia na daňové a nedaňové, čiže tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a tie, ktoré ho neovplyvňujú. Pri podvojnom účtovníctve sa základ dane počíta dodatočne, a to takisto rozdeľovaním nákladov a výnosov na daňovo uznané náklady  a daňovo uznané výnosy.

Účtovná dokumentácia

Pri jednoduchom účtovníctve sa účtovné prípady dokumentujú v peňažnom denníku, knihe pohľadávok a záväzkov, prípadne v pomocných knihách. Do peňažného denníka sa zaznamenávajú toky peňažných prostriedkov rozčlenených na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a tie, ktoré neovplyvňujú. Údaje sa značia v chronologickom poradí, tzn. podľa času postupne ako vznikli. Kniha pohľadávok a záväzkov je rozdelená podľa dlžníkov a veriteľov, pomocné knihy zas obsahujú údaje napríklad o majetku a záväzkoch.

V podvojnom účtovníctve sa na dokladovanie účtovných prípadov používa hlavná kniha a denník. Hlavná kniha pozostáva zo syntetických a analytických účtov, medzi ktoré patria účty aktív, pasív, výnosov, nákladov a uzávierkové účty. Do denníka sa zaznačujú všetky účtovné zápisy v poradí, v akom jednotlivé prípady vznikli.

Účtovná závierka

Pri jednoduchom účtovníctve pozostáva z výkazu o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch. V podvojnom účtovníctve sa vystavuje súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Zhrnutie výhod a nevýhod:

Jednoduché účtovníctvo poskytuje reálny obraz o výsledku hospodárenia, nakoľko sa doň započítavajú reálne vynaložené prostriedky. Nevýhodou jednoduchého účtovníctva je, že sa účtovný prípad nezapisuje na dva účty, resp. do dvoch účtovných kníh, tým pádom je komplikovanejšie nájsť chybu, resp. skontrolovať zápis. Za ďalšiu slabú stránku je považované málo konkrétne členenie peňažných výdavkov v peňažnom denníku.

Podvojné účtovníctvo je oveľa podrobnejšie od jednoduchého a poskytuje detailnejšie informácie o účtovných prípadoch. Nevýhodou pri tejto forme účtovania môže byť fakt, že náklady a výnosy, z ktorých sa počíta výsledok hospodárenia a základ dane, nepredstavujú reálne prebehnuté finančné operácie.  Podnikateľ sa tak môže stať platobne neschopným, nakoľko nemusí byť schopný uhradiť svoje záväzky.

Daňovú licenciu musia zakúpiť resp. zaplatiť všetky právnické osoby a to aj v prípade, ak vykazujú daňovú stratu. Povinnosť zaplatiť daňovú licenciu vzniká aj firmám, ktoré sú nečinné (tzv. mŕtve firmy).

Pokiaľ Vám v daňovom priznaní vyjde daňová povinnosť nižšia ako je daňová licencia, tak ste povinný túto daňovú licenciu zaplatiť. Ak Vám však vyjde vyššia daňová povinnosť ako je výška tejto licencie, tak platíte len daň a daňovú licenciu nie ste povinný zaplatiť.

Výška daňovej licencie

Pre daňové licencie boli ministerstvom financií zavedené tri sadzby:

1. výška daňovej licencie 480 EUR - tržby za účtovný rok do 500 000 EUR (neplatiteľ DPH),

2. výška daňovej licencie 960 EUR - tržby za účtovný rok do 500 000 EUR (platiteľ DPH),

3. výška daňovej licencie 2 800 EUR - tržby za účtovný rok nad 500 000 EUR (nezáleží).


Kto nie je povinný platiť daňovú licenciu?Ako uvádza Finančná správa SR, kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Podľa finančnej správy SR daňovú licenciu nemusí platiť:

 • daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie;
 • organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov na základe ktorých vznikli napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce, VÚC atď.;
 • verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska a Fond Národného majetku;
 • daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich zriadení podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti;
 • daňovník v období likvidácie a konkurzu;
 • daňovník, u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Otázky z praxe

Je otázkou dohody s účtovnou firmou, aby Vám spracovala doklady každý týždeň. Taktiež je možné sa dohodnúť, aby účtovná firma vyslala svojho pracovníka k Vám do firmy, kde Vám bude každý deň spracovávať doklady. Nie je však Vaším zamestnancom, ale jeho práca je fakturovaná účtovnou firmou a taktiež účtovná firma ručí za odbornosť tohoto pracovníka.

Registračnú pokladnicu je nutné si zaobstarať, pokiaľ prijímate hotovosť, resp. platobné prostriedky nahradzujúce hotovosť na vašom predajnom mieste. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice uvádza, pri ktorých činnostiach je pokladnica povinná a pri ktorých nie je nutná.

Produkty a služby, pri ktorých nie je potrebné evidovať tržby v registračnej pokladnici:

PRODUKTY:

 1. ceniny, cestovné lístky MHD, telefónne karty, denná alebo periodická tlač,
 2. mince z drahých kovov, pamätné bankovky, mince, zberateľské mince, hárky bankoviek alebo súbory obehových mincí, takisto bankovky a mince, ktoré už nie sú zákonným platidlom a nie je možné ich už vymeniť v žiadnej banke a na numizmatickej burze,
 3. poštové ceniny na filatelistických burzách,
 4. tovar v predajných automatoch,
 5. tovar na dobierku,
 6. doplnkový tovar týkajúci sa poštových služieb,
 7. tovar týkajúci sa doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,
 8. tovar a služby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 9. živé zvieratá s výnimkou akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a ostatných hlodavcov,
 10. tovar a služby vo vysokohorských zariadeniach nenapojených na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 11. tovar vyrobený a službu poskytovanú počas praktického vyučovania žiakov.

SLUŽBY:

 1. s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. vo vysokohorských zariadeniach nenapojených na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 3. poskytovanú počas praktického vyučovania žiakov,
 4. v súvislosti s predajnými automatmi.

Naopak registračnú pokladňu musíte mať, ak prijímate hotovosť alebo platbu kartou z nasledujúcich služieb:

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel

–  okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.

– prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

55.90 Ostatné ubytovanie

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

56.21 Dodávka jedál

56.29 Ostatné jedálenské služby

56.30 Služby pohostinstiev

65.11 Životné postenie

65.12 Neživotné poistenie

69.10 Právne činnosti

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10 Vedenie firiem

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11 Architektonické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20 Technické testovanie a analýzy

73.11 Reklamné agentúry

73.12 Predaj vysielacieho času

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti

74.20 Fotografické činnosti

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00 Veterinárne činnosti

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel

– okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

– okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov

– okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

– okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11 Činnosti cestovných agentúr

79.12 Činnosti cestovných kancelárií

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10 Súkromné bezpečnostné služby

80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30 Pátracie služby

86.10 Činnosti nemocníc

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23 Zubná lekárska prax

86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov

93.13 Fitnescentrá

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12 Oprava komunikačných zariadení

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky

95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

– okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02 Kadernícke a kozmetické služby

96.03 Pohrebné a súvisiace služby

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09 Ostatné osobné služby

– strihanie psov, opatrovateľské služby domácich zvierat, činnosť hotelov pre zvieratá, služby svadobných kancelárií a štúdiá poskytujúce tetovanie a piercing

V prípade , že nepoužívate registračnú pokladnicu, máte povinnosť vaše príjmy fakturovať. V súčasnosti existuje na tento účel množstvo internetových produktov, napríklad aplikácia iKROS od spoločnosti KROS a.s., ktorá umožňuje vystavovať faktúry aj na tablete, či mobile.

Po prijatí nového zamestnanca do podniku si musí každý zamestnávateľ splniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Pre ich realizáciu je potrebné, aby bol zamestnávateľ registrovaný na príslušných úradoch a mohol tak následne uskutočňovať prihlásenie svojich zamestnancov na tieto úrady. Kedy a ktoré určené formuláre je potrebné na týchto úradoch odovzdať?

1.krok – REGISTRÁCIA ZAMESTNÁVATEĽA

a. Sociálna poisťovňa – najneskôr do 8 dní odo dňa zamestnania prvého zamestnanca sa zamestnávateľ nahlási do poisťovne pomocou tlačiva Registračný list zamestnávateľa.

b. Zdravotné poisťovne – zamestnávateľ sa tiež do 8 pracovných dní prihlási do zdravotných poisťovní (Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného), v ktorých sú poistení jeho zamestnanci.

c. Daňový úrad – zamestnávateľ do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa zamestnania zamestnanca vyplní Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty, keďže sa odo dňa zamestnania zamestnanca stáva platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. (Zamestnávateľ je platiteľom DPH = elektronické doručenie dokumentov. Zamestnávateľ je neplatiteľom DPH = podanie aj osobne na daňovom úrade alebo poštou.)

2. krok – PRIHLÁSENIE ZAMESTNANCA

a. Sociálna poisťovňa – najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnávateľ prihlási zamestnanca do poisťovne pomocou Registračného listu fyzickej osoby (len elektronickou formou).

b. Zdravotná poisťovňa – do 8 pracovných dní odo dňa zamestnania zamestnávateľ prihlási zamestnanca do Zdravotnej poisťovne pomocou tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Pri troch a viac zamestnancov sa oznámenie podáva elektronicky.

Rovnako ako zamestnanci majú povinnosti voči zamestnávateľovi, tak aj zamestnávatelia majú povinnosti voči svojim zamestnancom, ktoré určuje najmä Zákonník práce.

Zamestnávateľ je pred uzatvorením zmluvy povinný oboznámiť budúceho zamestnanca o týchto náležitostiach:

 • s pracovnými podmienkami na základe ktorých ma vykonávať prácu,
 • s právami a povinnosťami, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovnej zmluvy,
 • so mzdovými podmienkami, na základe ktorých ma prácu vykonávať.

Zamestnávateľ má povinnosť oboznámiť zamestnanca nie len pred uzatvorením zmluvy ale aj pri nástupe do zamestnania. Ide hlavne o oboznámenie s:

 • pracovným poriadkom,
 • kolektívnou zmluvou,
 • právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať,
 • ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania – antidiskriminačný zákon.

Okrem týchto ustanovení ma zamestnávateľ povinnosť oboznámiť mladistvého zamestnanca resp. jeho zákonného zástupcu o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa BOZP.

Od prvého dňa vzniku pracovného pomeru má zamestnávateľ nasledujúce povinnosti:

 • platiť mzdu za vykonanú prácu,
 • vytvárať vhodné podmienky na splnenie pracovných úloh a nariadení,
 • prideľovať prácu, ktorá vyplýva z pracovnej zmluvy, ktorú so zamestnancom uzavrel,
 • dodržiavať všetky ostatné pracovné podmienky, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy či pracovnej zmluvy,
 • oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, ktorý musí byť pre každého zamestnanca prístupný.

Okrem týchto povinností má zamestnanec ďalšie povinnosti voči svojim zamestnancom napríklad zabezpečiť stravovanie, osobné ochranné pracovné pomôcky pri vykonávaní práce či nárok na platenú dovolenku.

Výdavky na stravovanie zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať svoje vlastné zariadenia alebo zariadenia iných zamestnávateľov v blízkosti zamestnávateľa. Zabezpečiť stravovanie môže zamestnávateľ aj prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
Výška príspevku na stravovanie musí  zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona. o cestovných náhradách. V prípade, že zamestnávateľ pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín, poskytne zamestnancom ďalšie teplé hlavné jedlo, potom je povinný prispievať aj na toto jedlo. Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca je teda v súčasnosti najviac do výšky 2,09 eur (55 % zo sumy 3,80 eur).
Ak pôjde o sprostredkovanie prostredníctvom „stravovacích poukážok“, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, t. j. v súčasnosti najmenej 2,85 eur. Minimálna suma pre poskytnutie príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca je  1, 57 eur (55 % z ceny jedla).
Nad rámec príspevkov zamestnávateľa podľa  Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje  zákon o sociálnom fonde. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ

Poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe č. 3k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z. Práca, pri ktorej sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, môže byť aj iná práca, ako je uvedená v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť spôsobom ustanoveným v odseku 1.

Ak viaceré nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne viac osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sa dajú navzájom skombinovať a zabezpečia účinnú ochranu pred týmito nebezpečenstvami.

Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.

Nárok na platenú dovolenku

Podľa Zákonníka práce, všetci zamestnanci majú nárok na platené voľno (dovolenku) minimálne štyri týždne počas kalendárneho roka.

Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov, majú nárok na päť týždňov platenej dovolenky. Nie je však podstatné koľko rokov zamestnanec odpracoval, v tomto prípade je dôležitý vek.

Okrem tohto, zo zákonníka práce vyplýva, že zamestnanec sa môže dohodnúť aj na dlhšom platenom voľne ako ustanovuje zákon, táto dohoda však musí vyplývať z kolektívnej alebo pracovnej zmluvy – môže ísť napríklad zvýšenie platených voľných dní na základe odpracovaných rokov alebo ako motivačný nástroj pre zamestnancov.

Zamestnávateľ musí zamestnanca na jeho žiadosť uvoľniť aj v prípade, že zamestnanec má platené voľné dni už vyčerpané, ale za tieto ďalšie dni nemá nárok na mzdu.

Kompletný prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancom je uvedený v Zákonníku práce

Kalendár

15.12.2015

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov
 • odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods.11 zákona

Daň z príjmu právnickej osoby

 • odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov
 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona

 

28.12.2015         

Daň z pridanej hodnoty

 • podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac
 • podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac
 • zaplatenie DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac

Spotrebná daň z elektriny

 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - elektrina
 • zaplatenie spotrebnej dane - elektrina

Spotrebná daň z liehu

 • zúčtovanie kontrolných známok pre daňový sklad a oprávneného príjemcu - lieh
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - lieh
 • oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z.
 • zaplatenie spotrebnej dane - lieh

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - minerálny olej
 • zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej

Spotrebná daň z piva

 • zaplatenie spotrebnej dane - pivo
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - pivo

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - tabakové výrobky
 • zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky

Spotrebná daň z uhlia

 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - uhlie
 • zaplatenie spotrebnej dane - uhlie

Spotrebná daň z vína

 • zaplatenie spotrebnej dane - víno
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - víno

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň - zemný plyn

 

31.12.2015

Daň z motorových vozidiel

 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Daň z príjmu právnickej osoby

 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

Daň zo závislej činnosti

 • podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny mesiac
 • podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Predaj SB cigariek neoznačené kontrolnou známkou

Pre vás

Ak potrebujete pomôcť s počítačom, prosím spustite si aplikáciu Team Viewer a nadiktujete nám vaše ID.

TeamViewer

Kontakt

INFORMÁCIE

VAKERT Services, s.r.o.
Južná trieda 1598/82
040 17 Košice
Slovensko

IČO: 43982522
DIČ: 2022556470
IČ DPH: SK2022556470

Banka: Tatrabanka, a.s.
Číslo učtu: 2627815106/1100
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2781 5106
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21442/V

Ďakujeme.